21.04.2015 08:55

župní sjezd v Pitíně 2015

Ohlédnutí  za  župním sjezdem župy Velehradské, konané dne 21.3.2015 v Pitíně.

Delegáti župního sjezdu byli přivítáni domácí mládeží z místní orelské jednoty, milým kulturním vystoupením. Župnímu sjezdu předcházela mše svatá ve svátečně vyzdobeném kostele zasvěcenému sv. Stanislavovi, kterou koncelebroval župní orelský vzdělavatel P. František Král. Kněz zasvěceně a moudře v homílii nabádal k dobrovolné práci s mládeží, vždyť mladí lidé „potřebují pomoc, aby nepodlehli tlaku, který je nutí přizpůsobit se společnosti, a aby se učili sebeurčení a vlastní zodpovědnosti za život“.                                                                                                                              Slavnostní ráz bohoslužby byl podtržen orelskými korouhvemi s vlajkonoši jednotlivých orelských jednot.

Pitín je živá úpravná obec, která byla v historii často sužována nájezdníky, kde lidé ctí křesťanské ctnosti zbožnost a statečnost. Je na místě vzpomenout Pitín jako rodiště i hrob mučedníka komunismu arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Prof. PhDr. ThDr. Josefa Karla Matochy, jemuž r. 1999 byl in memoriam udělen Řád T.G.Masaryka I. třídy. Tento Boží vyznavač a věrný nástupce sv. Cyrila a Metoděje je kandidát blahořečení. Orlové s prapory uctili hrob tohoto významného kněze a vytvořili tu modlitební společenství.

Župní sjezd uvedl starosta župy br. Josef Častulík a řízením pověřil br. Ing. Ant. Gazárka. Ten přivítal hosty v čele s 1. místostarostkou Orla ČR ses. Miluši Mackovou, která seznámila přítomné se stavem orelské organizace.  Poděkovala činovníkům za práci pro mládež i seniory, která je jedním z pilířů Orla a vyzvala k rozšiřování členské základny.  Rovněž významného hosta br. Ing. Ant. Zelinu, místostarostu Orla ČR a aktivního člena předsednictva naší župy velehradské. Zdravici přednesl zástupce Orlů ze Slovenska br. Gálik, s důrazem na zdravý základ společnosti – rodinu. Zmínil sportovní aktivity Orla ve SR projednané i v evropských strukturách. Také starosta obce Pitín pozdravil zasedání župního sjezdu Orla s přáním zdárné práce opřené o Desatero.                                                                                                                     Zprávy o tělovýchově v župě seznamovaly s aktivitami jednotlivých sportů – zmíněn byl atletický přebor, florbal, běžecká orelská liga, pohybové hry a cvičení s dětmi, dále cvičení kondiční,  aerobik a pilates, stolní tenis se soutěží Propinkejte se na Velehrad,  stále populárnější cyklopoutě (Orel Uh.Brod) na celostátní úrovni a další.                                                                                                              

Kulturní aktivity za sportovními nezaostávaly. Vzpomenut např. Pitínský župní ples, soutěž v malování Naše farnost, ve zpívání Domanínský slavíček,  v recitaci Zlatá réva Kunovice, 24. ročník Cantate Luhačovice, setkání seniorů v Uh. Hradišti, účast na orelské pouti  do Svatovítské katedrály k 25. výročí návratu svobody do naší země ke cti sv. Anežky České a také na svatováclavské pouti do Staré Boleslavi i postní duchovní obnova.

Po zprávě o hospodaření a revizní zprávě byli delegáti informováni o možnostech k navyšování potřebných finančních prostředků na činnost.. Dále  byla udělena župní vyznamenání a byli zvoleni delegáti na ústřední sjezd Orla, který proběhne 13.6.2015 v Bosonohách.

V neposlední řadě župa Velehradská děkuje orelské jednotě v Pitíně za vzornou péči a pohostinnost účastníkům a též Obci Pitín za vytvoření důstojných podmínek pro konání sjezdu župy Velehradské.

Župní sjezd osvědčil orelskou činorodost v působnosti župy, delegáti předáváním zkušeností slouží k bohatšímu životu v orelských jednotách a mladší od starších se učí zlepšovat  práci, která se nakonec promítá v dobro pro jednotlivce, obce a tím pro společnost. Ať orelským pozdravem „Zdař Bůh“ žijeme a proměňujeme jej v Boží požehnání pro naše okolí.                                 

Zdeněk Vojtek

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město