17.02.2018 19:20

Výroční členská schůze jednoty ORLA Staré Město 2018

Dne 9.2.2018 se konala v cela zaplněném malém sále Orlovny VČS staroměstské jednoty ORLA. Přivítali jsme i vzácné hosty, a to duchovního správce Mgr.Miroslava Suchomela, starostu Města Staré Město Josefa Bazalu, místostarostu župy Velehradské bratra Petra Brhela a Ing.Kamila Psotku člena zastupitelstva.

Program schůze byl obsáhlý. Po zahájení orelskou modlitbou jsme věnovali krátkou vzpomínku zemřelým členům, kteří opustili naše řady.

V kulturní vložce přednesly básně Eliška Jarotková a Anička Ferdová z oddílů Pohybové hry II a I. Svým vystoupením potěšily všechny přítomné, zvláště jubilanty, kteří oslavili kulatá a půlkulatá výročí. Následovalo schválení programu VČS, zvolení zapisovatele, mandátové, volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu.Také byla provedena kontrola usnesení z VČS roku 2017. Do našich řad byli přijati 4 noví členové. Poté následovaly podrobné zprávy cvičitelů o celkové činnosti oddílů za rok 2017 /„Kryštůfek, Dílničky, Cvičení rodičů s dětmi, Pohybové hry I a II, Rekreační sporty, Moderní tance, Stolní tenis-žáci, Florbal-žáci, junioři, muži, Kalanetika, Kondiční cvičení, Pilates, Stolní tenis-ženy, muži, Florbal-veteráni, Posilovna, Turistika, Badminton a Folklorní“.

V hodnocení celkové činnosti jednoty bylo konstatováno, že oddíly pracují velmi dobře, o čemž svědčí nejen získané medaile, ale také různá ocenění a diplomy.

Po schválení pokladní a revizní zprávy, byla provedena volba starosty, místostarosty, členů rady a členů sportovní, kulturní a revizní komise.Byli zvoleni delegáti na sjezd župy Velehradské, který se bude konat 17.3. ve Veselí n/Moravou. Pak byl schválen finanční plán a plán činnosti jednoty na rok 2018. Následovala diskuze, kde měli krátké příspěvky i hosté.

Na závěr VČS jsme zazpívali slavnostní pochod „Vzhůru Orle Slovanský“.

S orelským pozdravem „Zdař Bůh!“ jsme se rozloučili a tím byla výroční členská schůze jednoty ORLA Staré Město ukončena.

 

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město