08.02.2015 16:22

VČS jednoty Orla Staré Město

Výroční členská schůze naší orelské jednoty se konala 6.2.2015 v malém sále Orlovny. Po zahájení a přivítání vzácných hostů byla orelská modlitba a krátká vzpomínka na zemřelou sestru Ludmilu Stuchlíkovou, cvičitelku dětí a obětavou učitelku.

Děti z oddílů Pohybové hry I a II přednesly básničku a zazpívaly pod vedením Mgr.Jany Ferdové při kytaře písničku. Popřáli jsme také letošním jubilantům hodně orelského elánu, zdraví a Božího požehnání do dalších let života.

Po schválení navrženého programu, proběhla volba zapisovatele, mandátové a návrhové komise. Následovala kontrola usnesení z minulé VČS a zhodnocení celkové činnosti akcí roku 2014. Pak podávali výroční zprávy cvičitelé a trenéři jednotlivých oddílů, od „Cvičení rodičů s dětmi, Pohybové hry I a Pohybové hry II, Rekreační sporty, Stolní tenis – žáci, Florbalové oddíly – žáci a  muži, Cvičení pro kluky, Pilates, Kondiční cvičení, Aerobik a pilates, Florbal – veteráni, Stolní tenis -dospělí, Badminton až po Posilovnu“. Členská základna byla seznámena s pokladní zprávou a pak s revizní zprávou.

Zvolili jsme delegáty na sjezd župy Velehradské, který bude 21.3.2015 v Pitíně a byl schválen návrh delegátů na ústřední sjezd Orla 13.6.2015 do Bosonoh. Dále proběhlo schválení finančního plánu na rok 2015 a plánu činnosti jednoty na rok 2015. Po schválení usnesení zVČS byli odměněni všichni vedoucí a trenéři novými tričky s logem orla, za jejich nezištnou práci a reprezentaci jednoty. Výroční členská schůze byla po krátké diskusi ukončena písní „Vzhůru Orle slovanský“.

Děkuji všem, kteří přispěli k pohodové atmosféře celé schůze, zvláště pak sestře Emílii Zemánkové z župy Velehradské, duchovnímu otci Mgr.Miroslavu Suchomelovi a Ing.Kamilu Psotkovi – zastupiteli Města Staré Město za jejich upřímná a povzbudivá slova.

 

                                                                                  Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město